Integritetspolicy

Integritetspolicy

Disposition

1. Vår integritetspolicy

Vi på LäkarintygDirekt vet att integritet är viktigt för våra kunder och de vi arbetar med, och vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter när du anlitar oss. All hantering av personuppgifter sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) samt annan tillämplig lagstiftning som till exempel patientdatalagen (2008:355). Nedan följer en beskrivning av hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar dina personuppgifter.

2. Personuppgiftsansvarig

KUMO Care AB, 559273-4031, Liljegatan 11A, 753 24 Uppsala, 073-969 28 56, info@lakarintyg.se, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

3. Vad är personuppgifter

Personuppgifter är varje typ av upplysning som direkt eller indirekt är hänförlig till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, IP-adress eller kundnummer.

4. Hur vi samlar uppgifter om dig

Insamling av personuppgifter kan ske på flera olika sätt. För det första kan det ske i kontakt med dig. Det gäller exempelvis när du bokar en tid hos oss via vår hemsida, telefon eller på annat sätt. Det kan också ske vid e-postkorrespondens med dig eller genom frågor till dig. Därutöver kan det ske genom den fysiska undersökningen. För det andra kan vi komma att samla information om dig från andra, till exempel när vi beställer kompletterande medicinska undersökningar såsom prover, röntgen eller ultraljud, när en annan vårdgivare remitterar till oss, samt när kompletterande information från tidigare vårdkontakt behövs varvid vi, efter ditt medgivande, begär journalkopior från detta.

5. Vilka personuppgifter som behandlas

Om du är kund hos oss behandlar vi följande personuppgifter om dig:
* namn;
* adress;
* telefonnummer;
* patient-ID;
personnummer (sista 4 siffrorna);
* födelsedatum;
* e-postadress;
* datum och tid för besöket;
* uppgifter om ditt hälsotillstånd som är nödvändiga för den medicinska bedömningen (endast efter ditt medgivande);
* besökta mottagningar;
vårdpersonal som behandlat dig;
* eventuella kommentarer eller anteckningar från besöket;
* påminnelse för nästa besök (vid behov);
vaccinationer.

6. För vilka ändamål personuppgifterna insamlas

Behandling av dina personuppgifter sker för att vi ska kunna tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till dig. Detta innefattar till exempel följande:

 

 • Journalföring och annan liknande dokumentation som behövs för utförandet av tjänsten;
 • Administration i syfte att kunna utföra och tillhandahålla tjänsten;
 • Utveckling och kvalitetssäkring av tillhandahållna tjänster samt planering, utvärdering och verksamhetsuppföljning, inbegripet hantering av klagomål;
 • Kommunikation med andra parter som ska ta del av dina personuppgifter, till exempel ett försäkringsbolag;
 • Hantering av betalningar.

 

Därutöver kan behandling av dina personuppgifter ske för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt gällande lagar och förordningar, till exempel företagsredovisning. I vissa fall behandlar vi även dina personuppgifter för att vi ska kunna kommunicera med dig och skicka information till dig i marknadsföringssyfte. Detta kräver dock ditt uttryckliga samtycke. Ett lämnat samtycke kan när som helst återtas.

7. Personuppgiftsbehandlingens rättsliga grund

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är:

 

 • att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller din arbetsgivare eller för att kunna vidta åtgärder på begäran av dig innan ett avtal mellan oss ingås;
 • att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss (till exempel företagsredovisning);
 • att du har lämnat ditt samtycke till behandlingen;
 • att våra intressen av att genomföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse av att behandlingen inte genomförs (intresseavvägning).

8. Vilka som kan komma att få tillgång till dina personuppgifter

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter enligt följande:

 

 • som svar på en remiss från en annan vårdgivare;
 • till en annan vårdgivare på begäran, men endast med ditt samtycke;
 • för ekonomisk administration;
 • till myndigheter enligt lag;
 • externa leverantörer av till exempel IT-system;
 • till din arbetsgivare, men endast med ditt medgivande;

till ditt försäkringsbolag, men endast med ditt medgivande.

9. Var vi behandlar dina personuppgifter

Behandlingen av dina personuppgifter sker huvudsakligen inom EU/EES. LäkarintygDirekt har dock rätt att överföra dina personuppgifter till tredje land, det vill säga en stat utanför EU/EES, under förutsättning att:

 

 1. det tredje landet säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter enligt ett beslut meddelat av EU-kommissionen;
 2. LäkarintygDirekt säkerställer att det finns lämpliga skyddsåtgärder på plats enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning; eller
 3. om något annat undantag enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning föreligger som omfattar behandlingen av personuppgifter.

10. Hur länge vi sparar dina uppgifter

Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge avtalsförhållandet består och därefter så länge behandlingen är nödvändig för att uppfylla ändamålen med behandlingen, och för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga åligganden. För uppgifter i journaler gäller dock enligt patientdatalagen att dessa inte får raderas förrän 10 år efter det att uppgiften fördes in i journalen.

11. Dina rättigheter

Följande rättigheter garanteras du i enlighet med Dataskyddsförordningen:

 

 • Rätt till tillgång – Du har rätt att, utan ersättning, begära att få en bekräftelse på hur och vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt få en kopia av uppgifterna.
 • Rätt till rättelse och komplettering – Du har rätt att, utan ersättning, begära att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Rättelse ska ske utan onödigt dröjsmål. Du har också rätt att begära att få komplettera ofullständiga uppgifter om dig.
 • Rätt till radering – Du har under vissa omständigheter rätt att begära och få dina personuppgifter raderade.
 • Rätt till begränsning av behandling – Du har i vissa situationer rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter om dig som du har tillhandahållit oss. Du har också rätt att kräva att vi ska underlätta en flytt av dina uppgifter till en annan part.

Rätt göra invändningar – Du har i vissa situationer rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter.

12. Kakor (cookies)

Kakor kan komma att användas på vår webbplats. Kakor är små filer med information om ditt besök som lagras i den webbläsare. När din webbläsare kontaktar samma webbserver igen skickar den tillbaka en kopia av filerna. För att vi ska få använda kakor krävs ditt samtycke.

13. Klagomål

Om du skulle ha frågor eller synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter i punkten 2 ovan eller på vår hemsida www.lakarintygdirekt.se.

Om du tycker att vi behandlar dina uppgifter i strid med gällande lagstiftning kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Läs mer på www.imy.se

14. Förteckning över personuppgiftsbiträden

Personuppgiftsbiträde Personuppgiftsbiträdes uppgift
Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA Tillhandahållande av arbetsverktyg
Compugroup Medical Sweden AB, Vaksalagatan 10, 753 20 Uppsala Tillhandahållande av journalsystem
Stripe Inc, 510 Townsend Street, San Francisco, California, USA Tillhandahållande av betaltjänster

Samarbeten & Leverantörer

Kom igång

Boka tid för intyg idag!

Snabbt, tryggt och enkelt.