läkarintyg förstadagsintyg till låg kostnad

Förstadagsintyg till lägre kostnad

Förstadagsintyg för privatpersoner och företag

För dig som blivit ombedd av din arbetsgivare att inkomma med ett sjukintyg första sjukdagen och för arbetsgivare som önskar boka intygsbesök till en anställd. Beroende på sjukdomssymtom kan du antingen boka ett videobesök eller fysiskt läkarbesök på vår klinik i Stockholm. Välkommen!

Priser i Stockholm

Pris

Sankt Göransgatan 126, Stockholm Kungsholmen

Förstadagsintyg

  • Pris

  • 795kr

Videobesök för förstadagsintyg

Videobesök - Är möjligt för alla sjukdomssymtom förutom fysiska skador.

  • Pris

  • 795kr

Inför besöket

  • Medtag legitimation.
  • Medtag lista över läkemedel du tar regelbundet.
  • Vid fysiskt läkarbesök accepteras Swish, kort och faktura till arbetsgivare förutsatt att du har med dig underlag.
  • För videobesök accepteras Swish och faktura som betalning, förutsatt att fakturaunderlag finns från arbetsgivare. Privatpersoner faktureras ej.
  • Läs igenom informationen längre ned på denna sida ordentligt innan du bokar tid. Du ansvarar själv för att känna till regelverket kring Förstadagsintyg och om du är osäker bör du höra av dig till oss innan bokning.

Om förstadagsintyg

Sjuklön

Om en arbetstagare blir sjuk och därför inte kan komma till jobbet eller annars utföra sitt arbete är arbetsgivaren under vissa perioder skyldig att erlägga sjuklön till arbetstagaren. Frågan om sjuklön regleras ofta i kollektivavtal och kan därför skilja sig åt mellan olika branscher där arbetstagarna omfattas av kollektivavtal. Det är därför viktigt att kolla upp vad som gäller i det eventuella kollektivavtal som din verksamhet omfattas av.

Om inte annat föreskrivs i gällande kollektivavtal är huvudregeln enligt lagen om sjuklön att arbetsgivaren är skyldig att betala ut sjuklön från och med den första dagen arbetstagaren till någon del är frånvarande på grund av sjukdom.

Arbetstagaren ska styrka att denne har varitfrånvarande på grund av sjukdom med en skriftlig försäkran. I försäkran ska det framgå att arbetstagaren har varit sjuk och hur mycket personen har varit frånvarande från arbetet på grund av sjukdom. Det behöver inte stå vilken sjukdom som har orsakat att arbetsförmågan är nedsatt.

Om arbetstagaren är sjuk i mer än sju dagar måste arbetstagaren styrka att arbetsförmågan är nedsatt genom ett läkarintyg.

Vad är ett förstadags intyg?

Under vissa särskilda förutsättningar finns det dock möjlighet för arbetsgivaren att begära att arbetstagaren vid sjukfrånvaro ska lämna ett läkarintyg för att styrka nedsättningen av arbetsförmågan tidigare än efter den sjunde kalenderdagen efter sjukanmälningsdagen eller från och med den första dagen av varje kommande sjukperiod, genom ett s.k förstadagsintyg.

En sådan begäran från arbetsgivaren måste vara skriftlig för att vara giltig. Kraven för att arbetsgivaren ska få begära ett förstadagsintyg är att särskilda skäl föreligger. Sådana skäl kan föreligga såväl när det finns speciella rehabiliteringssynpunkter att beakta som när kontrollsynpunkter talar för tidigareläggning av kravet på intyg.

Ett exempel på när förutsättningarna för tidigareläggning kan tänkas vara uppfyllda är att arbetstagaren har många korta sjukdomsfall under en begränsad tid utan att ha haft kontakt med läkare och utan att det har framkommit något som tyder på att han eller hon lider av någon kronisk sjukdom eller liknande.

När ska ett förstadagsintyg senast lämnas in?

Genom förstadagsintyget ska arbetstagaren styrka nedsättning av arbetsförmågan tidigare än efter den sjunde kalenderdagen efter sjukanmälan. Tänk dock på att en läkare inte kan utfärda ett förstadagsintyg om du inte längre uppvisar sjukdomssymtom eller kan uppvisa journal från besök på t.ex.vårdcentral. En begäran som hänför sig till en pågående sjuklöneperiod kan innebära att intyget ska styrka nedsättning av arbetsförmågan vid en tidigare tidpunkt än den sjunde dagen efter sjukanmälningsdagen. Såvitt gäller framtida sjukperioder kan en sådan begäran om läkarintyg innebära att intyget skall avse nedsättning av arbetsförmågan från och med den första dagen av sjukperioden. En begäran som tar sikte på kommande sjukperioder får inte avse längre tid än ett år. Intyget behöver inte innehålla uppgift om sjukdomsdiagnos.

Vad händer om arbetstagaren inte skickar in intyget?

Om en arbetstagare inte lämnar något intyg enligt en skriftlig begäran från arbetsgivaren föreligger det inte någon skyldighet för arbetsgivaren att betala sjuklön såvitt avser den tid för vilken det inte har lämnats något intyg. Lämnas ett intyg som styrker nedsättning av arbetsförmågan under en senare del av sjuklöneperioden, föreligger det dock skyldighet att betala sjuklön för denna del.

Om arbetstagaren gör sannolikt att det finns godtagbart skäl till att han eller hon inte har lämnat begärt intyg, upphör emellertid inte skyldigheten att betala sjuklön. Detta innebär att det ska ha varit ursäktligt att intyg inte har lämnats för den avsedda tiden.

Exempel på sådan ursäktlighet kan vara att arbetstagaren, trots att han eller hon har försökt, inte har lyckats få tid hos läkare inom rätt tid. Härvid ska noteras att det inte finns någon skyldighet för hälso- och sjukvården att utfärda förstadagsintyg till arbetsgivare. Om en patient kontaktar hälso- och sjukvården angående förstadagsintyg är det precis som vanligt vårdbehovet som styr hur patienten kan prioriteras. Ett annat exempel kan vara att det med hänsyn till sjukdomsförloppets speciella karaktär har funnits fysiska hinder mot att transportera sig till en läkare.

Liknande intyg

Samarbeten & Leverantörer

Kom igång

Boka tid för intyg idag!

Snabbt, tryggt och enkelt.